Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej powstało 13 lutego 1995 roku. Odbiorcą jego działalności jest społeczeństwo gminy Morawica, tj. dzieci, młodzież, studenci, osoby dorosłe, renciści, emeryci oraz bezrobotni. Organizacja skupia w swych kręgach 50 osób, przy czym są to osoby działające społecznie, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych, ani półetatowych. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Morawicy przy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica. Prezesem organizacji jest Zofia Soboń, będąca jednocześnie dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Morawicy, zaś wiceprezesem jest Małgorzata Bielawska, pracująca jednocześnie w Urzędzie Gminy w Morawicy. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu to: Zofia Zuchowicz - skarbnik i Teresa Badowska - sekretarz.

 

Celem towarzystwa jest:

 

 • Szerzenie i umacnianie przywiązania do Ziemi Morawickiej wśród jej mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych;

   

 • Upowszechnianie znajomości dziejów tej ziemi;

   

 • Opieka nad zabytkami;

   

 • Popieranie i inicjowanie wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Ziemi Morawickiej;

   

 • Troska o piękno i estetyczny jej wygląd;

   

 • Inspirowanie do twórczego działania jej mieszkańców.

   

Dla osiągnięcia tych celów towarzystwo: podejmuje z własnej inicjatywy i popiera wszelkie akcje zmierzające do gospodarczego i kulturalnego rozwoju ziemi morawickiej oraz polepszania warunków życia jej mieszkańców, urządza zebrania organizacyjne, odczyty, pokazy, konkursy, sesje naukowe i inne imprezy o tematyce związanej z gminą Morawica, spełnia społeczną funkcję opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Morawica, stara się o upamiętnienie ważniejszych wydarzeń historycznych i kulturowych przez różnego rodzaju imprezy, gromadzi pamiątki i materiały historyczne związane z gminą, współdziała dla osiągnięcia swoich celów z różnymi instytucjami i grupami społecznymi a zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą.

 

W statucie TPZM (obowiązującym do chwili obecnej) zapisane zostało m.in., że terenem jego działalności jest gmina Morawica, a zakres działalności towarzystwa może być rozszerzony na obszar gmin ościennych, jeżeli ich mieszkańcy wyrażają taką wolę.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej ma na swoim koncie wiele udanych i zwycięskich konkursów grantowych. Jednym z nich było zrealizowanie na przełomie czerwca i lipca 2007 roku projektu pt. „Poznajemy kulturę, historię i język sąsiada - wymiana młodzieży Polska - Ukraina”. Towarzystwo na ten cel otrzymało dotację od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 35.528 zł. W ramach tego projektu do gminy Morawica przyjechała 20 - osobowa grupa młodzieży ze wsi Bałaniwka i Winnicy na Ukrainie, która przez 11 dni przebywała w gminie Morawica i poznawała jej kulturę, tradycję i historię, a także uczyła się języka polskiego. Młodzieży z Ukrainy towarzyszyła młodzież z gminy Morawica. Wspólnie uczyli się gotować barszczu ukraińskiego oraz bigosu świętokrzyskiego, a także razem wyjeżdżali na wycieczki po regionie świętokrzyskim.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej od 2004 roku do chwili obecnej raz w miesiącu organizuje spotkania z „Człowiekiem miesiąca”. Spotkania odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy. Podczas nich wybierana jest jedna osoba, której zarząd towarzystwa nadaje tytuł „Człowieka miesiąca”. Otrzymuje go osoba, która wyróżnia się wśród społeczności i honoruje osoby, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami zasługują na miano „Człowieka miesiąca”. Spotkania są doskonałą okazją do poznania kultury gminy Morawica, lokalnych twórców ludowych oraz zespołów folklorystycznych.

 

To tylko nieliczne inicjatywy, które dotychczas Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej zrealizowało. Stowarzyszenie może poszczycić się jeszcze innymi zadaniami, np. pozyskaniem środków finansowych na zakup komputerów do małych szkół w Nidzie i Radomicach oraz biblioteki w Morawicy, zakupieniem fachowej literatury z zakresu ekonomii, dziennikarstwa i medycyny do Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy, a także zorganizowaniem ferii zimowych oraz zabawy mikołajkowej dla dzieci z gminy Morawica.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej nadal zamierza zdobywać fundusze na nowe pomysły i przedsięwzięcia warte zrealizowania.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-03-10
Data ostatniej zmiany:
2010-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)