Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Ikona statystyk

Uchwała nr XXXVI/340/09

Rady Gminy w Morawicy

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XIII/85/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) uchwala się co następuje::

§ 1

W załączniku do uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XIII/85/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2006 Nr 68 poz. 945 §4 pkt. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

a) wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na zasadach ustalonych z firmą wywozową,

b) stosowanie segregacji odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie,

c) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

d) uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz  z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

e) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, w tym ich pozbywanie się, odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

f) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,

g) utrzymywanie rowów w terenach zabudowanych w stanie drożności i wykoszenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XIII/85/05 z dnia 29 grudnia 2005 r pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
2006-02-01
Data publikacji:
2006-02-01
Data ostatniej zmiany:
2010-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)