Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Dot. petycji Koalicja Polska Wolna od 5G

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02
Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji : 06.04.2020 r.
Przedmiot petycji: przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Podmiot wnoszący petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G
Sposób załatwienia petycji:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-04-06
Data publikacji:
2020-04-06
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16
Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 03.04.2020 r.
Przedmiot petycji: w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Sposób załatwienia petycji:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-04-03
Data publikacji:
2020-04-03
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16
Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji : 25.02.2020 r.
Przedmiot petycji: Uwzględnienie wariantu I, czyli skrzyżowania z wiaduktem drogowym w ciągu projektowanej DK73 (WII-S2B)
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Łabędziów reprezentowani przez Sołtysa wsi Łabędziów Panią Agnieszkę Orlińską
Sposób załatwienia petycji:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-02-25
Data publikacji:
2020-02-25
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04
Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji : 06.12.2019 r.
Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego
Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-12-09
Data publikacji:
2019-12-09
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji : 25.11.2019 r.
Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego
Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-11-27
Data publikacji:
2019-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Zbieranie statystyk

Podmiot składający petycję:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

 

Treść petycji:

II  Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

Dla odseparowania od wniosku – petycji  - postulaty związane z petycją – numeruje się  nowymi oznaczeniami 1P, 2P, etc

 

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

 

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie. 

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  

3P) W trybie wyżej powołanych przepisów prawa – wnosimy o przekazanie poniższego wniosku – per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych, Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc.

Jeśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona - wnosimy o przekazanie poniższego pisma do Kierowników Jednostek Organizacyjnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy  -  na postawie art 65 w związku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo właściwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, którym przekazano niniejszy wniosek.

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu www.frob.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24
Zbieranie statystyk

Petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-21
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie walki ze smogiem, optymalizacji kosztów publicznych i efektywności energetycznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2018-09-25
Data publikacji:
2018-09-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji zalegających odpadów przy ulicy Nidziańskiej w Brzezinach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie walki ze smogiem, optymalizacji kosztów publicznych i efektywności energetycznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Data ostatniej zmiany:
2018-05-15
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji zalegających odpadów przy ulicy Nidziańskiej w Brzezinach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-04-17
Data publikacji:
2018-04-17
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji zalegających odpadów przy ulicy Nidziańskiej w Brzezinach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-04-17
Data publikacji:
2018-04-17
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17
Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie utworzenia zakładki "Czyste Powietrze" na stronie WWW

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-11-30
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06
Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Morawica informuje, że dnia 25 kwietnia 2016 roku wpłynęła petycja, od mieszkańców miejscowości Lisów, której przedmiotem jest : "Planowana budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 288 w miejscowości Lisów, gm.Morawica"

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2016-05-23
Data publikacji:
2016-05-23
Data ostatniej zmiany:
2016-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 08:27:3, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)