Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2015.

Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2014.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów     na członków komisji konkursowych Gminy Morawica – osób, które są     zainteresowane udziałem w pracach Komisji konkursowych powoływanych do     opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2014 r.
  2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze     przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w     art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku     publicznego i o wolontariacie do prac w poszczególnych komisjach     konkursowych.
  3. Do Komisji konkursowych nie mogą być powołani     reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu     konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich     relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub     interesowność.
  4. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków Komisji     konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy     zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach     konkursowych.
  5. W pracach Komisji konkursowych mogą uczestniczyć     osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres     zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
  6. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej     członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
  7. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu     Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJIKONKURSOWYCH

1. Ocena ofertpod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treściogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowaniepropozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prackomisji,

3. Do zadańprzewodniczącego Komisji należy:

a) przewodniczeniepracom komisji,

b)przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemnepowiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzjiWójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłaniedo wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzeniakomisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacjiwysłanych do oferentów.

 

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIAZGŁOSZEŃ

  1. Zgłoszenia     chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata     oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu     organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w     Morawicy ul. Spacerowa 7.”
  2. Termin składania zgłoszeń do 21.02.2014 r.
  3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych     podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2014-02-19
Data publikacji:
2014-02-19
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-24 08:41:50, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)