Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 14 i 16.
 

I.         INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanym
  w trybie w/w ustawy na rok 2020 ogłoszonym w dniu 14.09.2020 r.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.


II.      WYMAGANIA

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Miasta i Gminy Morawica zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 4. Zgłoszenia przechowywane są w referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

 

IV.    SKŁADANIE DOKUMENTÓW


Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@morawica.pl 


V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 30.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WORD 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 14 i 16.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy na rok 2020 ogłoszonym w dniu 01.07.2020 r.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. WYMAGANIA

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Miasta i Gminy Morawica zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 4. Zgłoszenia przechowywane są w referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

VI. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.luszcz@morawica.pl


V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 20.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2020. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-19
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19
Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2019.

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Ogłoszenie

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-20
Data publikacji:
2019-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08
Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2018.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej Miasta i Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2018 r.
 2. Z bazy kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej.
 3. Przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji odpowiedzialnego za realizację konkursu.
 4. Do komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Miasta i Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 5. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej.
 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 7. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 8. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Burmistrza Miasta i Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, pok. nr 10.
 2. Zgłoszenia należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica na rok 2018”

 1. Termin składania zgłoszeń do 26.03.2018 r.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08
Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21
Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2015.

Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2014.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów      na członków komisji konkursowych Gminy Morawica – osób, które są      zainteresowane udziałem w pracach Komisji konkursowych powoływanych do      opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2014 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze      przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w      art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku      publicznego i o wolontariacie do prac w poszczególnych komisjach      konkursowych.
 3. Do Komisji konkursowych nie mogą być powołani      reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu      konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich      relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub      interesowność.
 4. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków Komisji      konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy      zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach      konkursowych.
 5. W pracach Komisji konkursowych mogą uczestniczyć      osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres      zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej      członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 7. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu      Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia      chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata      oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu      organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w      Morawicy ul. Spacerowa 7.”
 2. Termin składania zgłoszeń do 21.02.2014 r.
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych      podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2014-02-19
Data publikacji:
2014-02-19
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)