Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2020. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-19
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2015.

Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2014.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów      na członków komisji konkursowych Gminy Morawica – osób, które są      zainteresowane udziałem w pracach Komisji konkursowych powoływanych do      opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2014 r.
  2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze      przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w      art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku      publicznego i o wolontariacie do prac w poszczególnych komisjach      konkursowych.
  3. Do Komisji konkursowych nie mogą być powołani      reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu      konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich      relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub      interesowność.
  4. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków Komisji      konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy      zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach      konkursowych.
  5. W pracach Komisji konkursowych mogą uczestniczyć      osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres      zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
  6. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej      członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
  7. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu      Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

  1. Zgłoszenia      chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata      oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu      organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w      Morawicy ul. Spacerowa 7.”
  2. Termin składania zgłoszeń do 21.02.2014 r.
  3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych      podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2014-02-19
Data publikacji:
2014-02-19
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 10:13:10, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)