Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na:

Zapytanie ofertowe na opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla   następujących  zadań:

  1. Przebudowa ul. Floriańskiej w Brudzowie  odcinek około 165m kostka  brukowa ( projekt techniczny  przebudowy+ zgłoszenie).
  2.  Przebudowa ul. Dolomitowej w  Brzezinach odcinek około 450 m masa  asfaltowa ( projekt techniczny przebudowy + zgłoszenie w pasie kolejowym)
  3. Chodnik przy ulicy  Ceramicznej w Chałupkach odcinek około 703 m kostka  brukowa( projekt  techniczny +zgłoszenie)
  4. Przebudowa ul. Świerkowej w  Chałupkach odcinek około 612 m masa  asfaltowa ( projekt  techniczny przebudowy+ zgłoszenie)
  5. Chodnik ul. Granice w  Dyminach odcinek około 470 m  kostka brukowa( projekt techniczny+ zgłoszenie)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-02-13
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13
Zbieranie statystyk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku pływalni KORAL"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-08
Data publikacji:
2018-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-02-08
Zbieranie statystyk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Budowa sceny w parku w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze oferty na ,,Przebudowę ulicy Działkowej w Obicach".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-02-06
Data publikacji:
2018-02-06
Data ostatniej zmiany:
2018-02-06
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2018 r. na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/42 o pow. 2,2190 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-02-06
Data publikacji:
2018-02-06
Data ostatniej zmiany:
2018-02-06
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: "Termomodernizacja budynku pływalni KORAL"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-02
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla   następujących  zadań:

  1. Przebudowa ul. Floriańskiej w Brudzowie  odcinek około 165m kostka  brukowa ( projekt techniczny  przebudowy+ zgłoszenie).
  2.  Przebudowa ul. Dolomitowej w  Brzezinach odcinek około 450 m masa  asfaltowa ( projekt techniczny przebudowy + zgłoszenie w pasie kolejowym)
  3. Chodnik przy ulicy  Ceramicznej w Chałupkach odcinek około 703 m kostka  brukowa( projekt  techniczny +zgłoszenie)
  4. Przebudowa ul. Świerkowej w  Chałupkach odcinek około 612 m masa  asfaltowa ( projekt  techniczny przebudowy+ zgłoszenie)
  5. Chodnik ul. Granice w  Dyminach odcinek około 470 m  kostka brukowa( projekt techniczny+ zgłoszenie)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data ostatniej zmiany:
2018-01-31
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie róbt budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Działkowej w Obicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-01-29
Data publikacji:
2018-01-29
Data ostatniej zmiany:
2018-01-29
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe: "Termomodernizacja budynku pływalni KORAL w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-25
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121) informuje o wywieszeniu w dniach od 25 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. włącznie   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7   oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej  własnością Miasta i Gminy Morawica, stanowiącej działkę nr 43/43 o pow. 0,1249 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przeznaczenie podstawowe), uwidocznionej w księdze wieczystej KI1L/00075483/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-25
Data publikacji:
2018-01-25
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25
Zbieranie statystyk

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE FOTOGRAFII PROMUJMĄCYCH MIASTO I GMINĘ MORAWICA

Miasto i Gmina Morawica informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie fotografii promujących Miasto i Gminę Morawica w terminie wskazanym w zapytaniu wpłynęły dwie oferty. Po analizie przedłożonych ofert, na Wykonawcę zamówienia wybrano Pana Andrzeja Radomskiego zam. w Morawicy, który zaoferował najniższą kwotę za wykonanie fotografii promujących Miasto i Gminę Morawica.

Z w/w/ osobą zostanie zawarta umowa na realizację niniejszego zmówienia.

Zbieranie statystyk

Budowa sceny w parku w Morawicy.

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 508398-N-2018

Data ogłoszenia: 22.01.2018 r.

Termin składania ofert: 06.02.2018 r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  7.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22
Zbieranie statystyk

MIASTO I GMINA MORAWICA ZAPRASZA
do składania ofert w odpowiedzi na:

WYKONANIRE FOTOGRAFII PROMUJĄCYCH MIASTO I GMINĘ MORAWICA

Podstawa prawna art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015., poz. 2164), Zarządzenie nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Morawica z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad dokonywania na rzecz gminy Morawica zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-19
Data publikacji:
2018-01-19
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynku ZPO w Morawicy" 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-01-19
Data publikacji:
2018-01-19
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19
Zbieranie statystyk

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRODUKCJĘ FILMÓW PROMUJĄCYCH MIASTO I GMINĘ MORAWICA W RAMACH TELEWIZJI INTERNETOWEJ ITV MORAWICA

Miasto i Gmina Morawica informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na produkcję filmów promujących Miasto i Gminę Morawica w ramach telewizji internetowej ITV Morawica w terminie wskazanym w zapytaniu wpłynęło 18 ofert spełniające wymogi formalne. Po analizie przedłożonych ofert, na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę: ARS Krystyna Radomska z siedzibą w Morawicy, ul. Polna 1 A. Wybrana firma zaoferowała najniższą cenę za produkcję filmów promujących Miasto i Gminę Morawica. Z w/w/ firmą zostanie zawarta umowa na realizację niniejszego zmówienia.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-22 15:01:37, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)