Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Zawiadomienie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego na dz. nr 190/27, 190/28 obręb Dyminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-01
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Wody Polskie"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-05-24
Data publikacji:
2021-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-05-24
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Kopalni Wapienia „Morawica” S.A. pozwoleń wodnoprawnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-05-20
Data publikacji:
2021-05-20
Data ostatniej zmiany:
2021-05-20
Ikona statystyk

Ogłoszenie Krajowego Wsparcia Rolnictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-05-18
Data publikacji:
2021-05-18
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18
Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, pochodzących z istniejącej bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce nr ewid. 244/318.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06
Ikona statystyk

Ogłoszenia w sprawie:

  1. konkursu na realizację programu zdrowotnego – szczepienia przeciw menigokokom;
  2. konkursu na realizację programu zdrowotnego – szczepienia przeciw grypie

Do pobrania:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Centrum Logistycznego i budowie zakładu rozbioru mięsa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/32, 1/33, 1/36 w obrębie Chałupki, gmina Morawica”Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Centrum Logistycznego i budowie zakładu rozbioru mięsa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/32, 1/33, 1/36 w obrębie Chałupki, gmina Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Przetwarzanie (recykling) odpadów z tworzyw sztucznych na materiały kompozytowe” realizowanego na działce o nr ewid. 1085/12 w msc. Brzeziny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-04-28
Data publikacji:
2021-04-28
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej PV Drochów Górny składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 9MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Drochów Górny dz. nr ew. 78, gm. Morawica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-22
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22
Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE 0050.64.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORAWICA  z dnia 20 kwietnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Zbrza.

Do pobrania:

Zarządzenie

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 13 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta i Gminy Morawica stanowiącej część działki nr 314 o pow. 0,1291 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Lisów na terenach przeznaczonych po części w terenach podstawowych usług publicznych, terenach drogi publicznej zbiorczej, terenach publicznych ciągów pieszo-jezdnych, zabudowanej budynkiem remizy strażackiej oraz budynkiem dawnej mleczarni – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie oraz innej działalności prowadzonej przez OSP.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-04-13
Data publikacji:
2021-04-13
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13
Ikona statystyk

INFORMACJA

Zgodnie z § 21 uchwały Nr XXXII/295/21 Rady Miejskiej  w Morawicy z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zbrza (Dz. U. Woj. Św. z 2021 r. poz. 471) mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania mogą składać protesty wyborcze do Rady Miejskiej w Morawicy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia protokołu komisji wyborczej  tj. do dnia 19 kwietnia br.

Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji.

Na podstawie protokołu komisji wyborczej po upływie terminu na zgłaszanie protestów Burmistrz ogłasza wyniki wyborów w formie zarządzenia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-04-12
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych BRZEZINY 10 (10x1MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica  na działkach o nr ewid. 913 i 914”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12
Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12
Ikona statystyk

INFORMACJA

dotycząca wyborów uzupełniających sołtysa
w sołectwie ZBRZA

 

Kandydaci na sołtysa wg kolejności zgłoszeń:

  1. Michał Szewczyk;
  2. Kinga Moćko.

 

Termin wyborów: 11 kwietnia (niedziela) 2021 r.

 

Miejsce przeprowadzenia wyborów: Remiza Ochotniczej
                                                                  Straży Pożarnej w Zbrzy

 

Godziny głosowania: godz. 15.00 – 18.00.

 

Komisja wyborcza:

  1. Emilia Mrozicka;
  2. Mariusz Szewczyk;
  3. Damian Ślusarczyk;
  4. Joanna Wojda.

 

 

UWAGA:

Uprawnionym do głosowania  jest każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie sołectwa, który posiada czynne prawo wyborcze do wyboru rady gminy. Wyborcy, którzy chcą sprawdzić czy są ujęci w spisie wyborców proszeni są o kontakt z Urzędem pod numrem telefonu 41 3114692 wew. 203 lub 204.

W dniu głosowania wyborcy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-04-02
Data publikacji:
2021-04-02
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-21 14:48:10, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)