Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji nr 1258/2019 z dnia 28.06.2019r. o pozwoleniu na budowę obejmującego odbudowę hali produkcyjnej Zakładu Cynkowania Elementów Stalowych OCYNKOWNIA TERMETAL, inwestycja na działce nr 4/6 i 4/15 w obrębie Dębska Wola, gmina Morawica. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-09
Data ostatniej zmiany:
2019-07-09
Zbieranie statystyk

Informacja Starosty Kieleckiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Dębska Wola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/1 o pow. 18,9100 ha położona w obr. Zbrza gm. Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13
Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przestawia Radzie Miejskiej w Morawicy Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Morawicy, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie do dnia 26 czerwca br. na Biurze Obsługi Klienta lub Sekretariacie.

Sesja, na której zostanie rozpatrzony Raport odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2018

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Morawica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Finansowym 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Budownictwa 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-05-07
Data publikacji:
2019-05-07
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73". 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73", na terenie miasta i gminy Morawica. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-04
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor: Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-04-02
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02
Zbieranie statystyk

Informacja - szczepienia profilaktyczne młodzieży z rocznika 2003 przeciw meningokokom

Do pobrania:

Informacja

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-18
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18
Zbieranie statystyk

Informacja - szczepienia przeciw grypie u osób powyżej 60 roku

Do pobrania:

Informacja

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko opiekunki środowiskowej

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy o naborze wolne stanowisko urzędnicze - kierownik środowiskowego domu samopomocy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA ZARZĄDU spółki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MORAWICY SP. Z O.O.

Zapraszamy do składania zgłoszeń na członka Zarządu spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.

Kandydat na członka organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Morawica musi spełniać wymogi określone w art. 22. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Kandydat na członka organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy powinien, odnośnie wykonania powierzanych przez Gminę Morawica zadań w zakresie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), a w szczególności:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność obiektów kulturalnych,

wykazać się znajomością przepisów prawa co najmniej takich jak:

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i poz. 1693.)
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 61 i poz. 125.)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669.)
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.)
 5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 398, poz. 650 i poz. 1544.)
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2018 r. poz. 357, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2245 i poz. 2377.)

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego udziału w postępowaniu poprzez złożenie osobiście w sekretariacie bądź przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o., ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członka zarządu”, poniższych dokumentów:

1) zgłoszenie kandydata,

2) CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowiska w zarządzie spółki handlowej,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Jednocześnie informuje się, że kandydat wybrany na członka Zarządu, urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Zarządu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a w/w ustawy.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-04
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04
Zbieranie statystyk

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-02-28
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-18 14:45:19, zmian dokonał(a): Leszek Tarka

WCAG 2.0 (Level AA)