Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenia o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny" na działce nr 324/56, obręb Bilcza, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 12/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019 r., znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525  (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni ze złoża Wola Morawicka, na działkach nr 610/2 i 547/2 w miejscowości Wola Morawicka, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-05-11
Data publikacji:
2020-05-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-30
Data ostatniej zmiany:
2020-04-30
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o zgromadzeniu kompletu dokumentów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjkny" na działce nr 324/56 w Bilczy, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27
Zbieranie statystyk

Zapraszamy do składania zgłoszeń na Prezesa Zarządu spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.Kandydat na członka organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Morawica musi spełniać wymogi określone w art. 22. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.).

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie wyrobisk górniczych Zakładu Górniczego "Trzuskawica" (wyrobisko "Trzuskawica" i "Kowala") 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-04-23
Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz1479 ze zm.), zawiadamia się o zamiarze połączenia samorządowych instytucji: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy oraz Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Do pobrania: Zawiadomienie 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-04-21
Data publikacji:
2020-04-21
Data ostatniej zmiany:
2020-04-21
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 17 kwietnia 2020 r. do 08 maja 2020 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazów  niżej wymienionych nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta i Gminy Morawica  przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony :

  • nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 50 o pow. 0,4000 ha z rozpoczętą budową świetlicy wiejskiej, położonej w obrębie geodezyjnym Zaborze na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i w części pod poszerzenie drogi gminnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony Stowarzyszeniu Ekorozwoju Lisowa i Zaborza na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu”
  • nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową świetlicy wiejskiej, stanowiącej działkę nr 240 o pow. 0,3000 ha (tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego) oraz część działki nr 241 o pow. ok. 0,0147 ha (tereny usług publicznych), położonej w obrębie geodezyjnym  Brudzów, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie” 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-14
Data ostatniej zmiany:
2020-04-14

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie zadań wykonywanych przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-04-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z terenu gminy Morawica oznaczonej numerem ewidencyjnym 202 o pow. 0,53ha obręb Zbrza.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-04-09
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wydania decyzji dla Lafarge Kruszywa i Beton.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-04-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zarządzam sesje nadzwyczajną Rady Miejskiej w Morawicy na dzień  6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) przy zastosowaniu zdalnego trybu obradowania.

1. Radni w dniu 3 kwietnia 2020 r. (piątek) otrzymają na skrzynki mailowe plik zawierający porządek obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 6 kwietnia 2020 r., protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy przewidziany do przyjęcia, sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wykonaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy i  projekty uchwał z uzasadnieniem oznaczone numerami.

 2. Radni biorą udział w sesji przesyłając na adres mail bik10@poczta.onet.pl wiadomość, która będzie zawierać:

1) treść głosu radnego w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy w brzmieniu: „ZA”;   „PRZECIW”; „WSTRZYMUJE SIĘ”.

2) treść głosu radnego w odniesieniu do poszczególnych numerów projektów uchwał w brzmieniu: „ZA”;   „PRZECIW”; „WSTRZYMUJE SIĘ”.

3. Dla zachowania skutecznego udziału radnego w sesji wiadomość, o której mowa w pkt 2 winna być przesłana w dniu 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

4. Wiadomość radnego przesłana po wyznaczonym w pkt 3 terminie będzie kwalifikowana, jako nieobecność radnego na sesji ze skutkiem obniżenia diety.

5. Treść wiadomości przesłanej przez radnych jest jawna.

6. Na podstawie wiadomości otrzymanych od radnych Przewodniczący Rady sporządza wykaz radnych biorących i nie biorących udziału w sesji. Na tej podstawie stwierdza prawomocność obrad sesji.

7. Przewodniczący Rady sporządza zestawienie imiennych wyników głosowania radnych w sprawach:

a)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy;

b)    projektów poszczególnych uchwał. 

8. Na podstawie ustalonych w wykazie wyników głosowania sporządza i nadaje właściwe numery  podjętym uchwałą, podpisuje je i wydaje do publikacji.

9. Sesję uznaje się za zakończoną z chwilą sporządzenia wykazu, o którym mowa w pkt 7.

10. Protokół z sesji sporządza się zgodnie z  §42 statutu Miasta i Gminy Morawica z uwzględnieniem specyfiki obradowania w trybie zdalnym.

                                                                                                                                                      Bartosz Kruk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy

Porządek obrad w pliku pdf

Porządek obrad w systemie ESESJA:

http://morawica.esesja.pl/posiedzenie/3a5352db-d086-4

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-03
Data ostatniej zmiany:
2020-04-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-28 14:54:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)