Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ spółki: ZAKŁAD GOSPODRKI KOMUNALNEJ W MORAWICY SP. Z O.O.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zaprasza do składania zgłoszeń na członka Rady Nadzorczej spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 1

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – z późniejszymi zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 31 października 2017 r. do 21 listopada 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazów niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica : 
 

 1) -  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  343/23 o pow. 0,1311 ha zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Morawicy  sp. z o. o.   

 

2) - nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 (grunt niezabudowany) stanowiącej część działki nr 331, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres od 01 grudnia 2017 r. do 05.01.2018 r. firmie pod nazwą POTAMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   

 

3) -  nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 20,7810 ha stanowiącej działki nr 4/35, nr 4/36, nr 4/41, nr 4/43 i nr 4/44 oraz części działek nr 4/45 i nr 4/37, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, przeznaczonej do oddania w użyczenie osobie fizycznej na okres 5 lat – do użytkowania rolniczego

 

4) – nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 12,2555 ha stanowiącej działkę nr 4/34 i części działek nr 4/45 i nr 4/37, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, przeznaczonej do oddania w użyczenie osobie fizycznej na okres 5 lat – do użytkowania rolniczego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-10-31
Data publikacji:
2017-10-31
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie "Budowa drogi ul. Wichrowej i Leśnej w Zaborzu"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 28.09.2017 w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 83/2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , dla zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącum molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia tereny wokół zbiornika na działkach ewid. nr 394/2, 8/1 jednostka ewid. 260412_2 Morawica obręb ewid. 0013 Łabędziów oraz 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_2 Morawica , obr. ewid. 0014 Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-03
Data publikacji:
2017-10-03
Data ostatniej zmiany:
2017-10-03
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ spółki: ZAKŁAD GOSPODRKI KOMUNALNEJ W MORAWICY SP. Z O.O.

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zaprasza do składania zgłoszeń na członka Rady Nadzorczej spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Data ostatniej zmiany:
2017-09-14
Zbieranie statystyk

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli, Szkoła Podstawowa w Lisowie, Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej poszukuje nauczyciela języka niemieckiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorami w/w szkół.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-31
Data ostatniej zmiany:
2017-08-31
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-30
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny

Nazwa i adres jednostki:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica

 

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o wydaniu dla TERMETAL Piotr Glaner Spółka Komandytowa, ul.Ceramiczna 21, 64-920 Piła, pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: budowa Zakładu Cynkowania Elementów Stalowych "OCYNKOWNIA TERMETAL" - inwestycja na działkach nr 4/6, 4/13 i 4/15 w obrębie Dębska Wola, gmina Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-07
Data ostatniej zmiany:
2017-08-07
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.33 i ust.1 , w związku z  art.75 ust.6 oraz art.79 ust.  1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1405)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kasprzyka PROMOST CONSULTING sp. zo.o. sp. k. w Rzeszowie Oddział w Kielcach, ul. Wesoła 37b/4, 25-363 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnic w m.  Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763”,

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, realizowanego wg zmodyfikowanego wariantu IIA, wskazanego w dokumentacji przesłanej w dniu 14.07.2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-03
Data ostatniej zmiany:
2017-08-03
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) i art. 74 ust.3, w związku z art.75 ust.6 oraz art.77 ust.1 pkt 2 i art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października w 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1405)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w z związku przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnic w miejscowości Radkowice i miejscowości Brzeziny w ciągu DW 763”,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-08-03
Data publikacji:
2017-08-03
Data ostatniej zmiany:
2017-08-03
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 – z późń. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 27 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Gminy Morawica nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej działkami nr 547/11, nr 547/12 i nr 547/13 o łącznej powierzchni 3,5099 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka na terenach usług komercyjnych i zakładów górniczych, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych tej nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-27
Data publikacji:
2017-07-27
Data ostatniej zmiany:
2017-07-27
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 80 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1131 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1257).

STAROSTA KIELECKI

Zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Rodaka – Pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania – Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania  z projektowaną obwodnicą DK 73, gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-20
Data publikacji:
2017-07-20
Data ostatniej zmiany:
2017-07-20
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-07-14
Zbieranie statystyk

Zmiana regulaminu Konkursu "Śmieciowe inspiracje".

Zmiana regulaminu Konkursu „Śmieciowe inspiracje”.

Regulamin w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-24 09:03:34, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)