Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

 Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentacji: :Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. oświaty 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-28
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru Inspektor: Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Zbieranie statystyk

Informacja - Wspólnota Gruntowa wsi Zbrza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-30
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu będącej własnością Miasta i Gminy Morawica części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (księga wieczysta KI1L/00033858/6), stanowiącej część działki nr 792/11: grunt o pow. 1001 m2 , położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny,  przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat do użytkowania rolniczego.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-07-30
Data publikacji:
2019-07-30
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka, przeznaczonych do zwrotu przez Miasto i Gminę Morawica na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 609/6 o pow. 5,1885 ha (księga wieczysta KI1L/00123902/8), położonej na terenach usług, sportu i rekreacji oraz w części na terenach rolniczych

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 500/2 o pow. 0,9035 ha (księga wieczysta KI1L/00125128/2), położonej na terenach usług, sportu i rekreacji oraz w części przeznaczonej na poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-29
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewoda Świętokrzyski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-29
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor: Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referenta w Referacie Finansowym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji nr 1258/2019 z dnia 28.06.2019r. o pozwoleniu na budowę obejmującego odbudowę hali produkcyjnej Zakładu Cynkowania Elementów Stalowych OCYNKOWNIA TERMETAL, inwestycja na działce nr 4/6 i 4/15 w obrębie Dębska Wola, gmina Morawica. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-09
Data ostatniej zmiany:
2019-07-09
Zbieranie statystyk

Informacja Starosty Kieleckiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Dębska Wola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/1 o pow. 18,9100 ha położona w obr. Zbrza gm. Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13
Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przestawia Radzie Miejskiej w Morawicy Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Morawicy, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie do dnia 26 czerwca br. na Biurze Obsługi Klienta lub Sekretariacie.

Sesja, na której zostanie rozpatrzony Raport odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2018

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Morawica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Finansowym 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Budownictwa 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-05-07
Data publikacji:
2019-05-07
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73". 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-18 12:07:5, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)