Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Obwody Łowieckie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 31 października 2019 r. do 21 listopada 2019 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu  będącej własnością Miasta i Gminy Morawica  nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 (grunt niezabudowany) stanowiącej część działki nr 331, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres od 22 listopada 2019 r. do 06.01.2020 r. firmie pod nazwą POTAMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem pod stoisko handlowe ze sprzedażą ozdób choinkowych i fajerwerków.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska- Nida Lurowizna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pracę Samorządowy żłobek w Bilczy poszukuje pracownika na stanowisko pomoc opiekuna/sprzątaczka

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum średnie;

•  posiadanie obywatelstwa polskiego,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy opiekuna;
• wysoka kultura osobista,
• brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej; 

• obowiązkowość, rzetelność.

b. Wymagania dodatkowe:

 Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• umiejętność pracy w zespole;
• wysokie umiejętności komunikacyjne.

II. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
• kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Żłobka w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica w terminie do dnia 25.10.2019 r.

Stanowisko współfinansowane jest z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców”

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22
Zbieranie statystyk

Zamieszczenie na stronie internetowej gminy na okres 14 dni od dnia 23.10.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019 r., znak: IR.II.7840.1.34.2019, dotyczącego zawiadomienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.10.2019 r. orzekającej o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011 r. znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.10.2019 o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-14
Data ostatniej zmiany:
2019-10-14
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru: podinspektor ds. oświaty 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-08
Data publikacji:
2019-10-08
Data ostatniej zmiany:
2019-10-08
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pracę:

Samorządowy Żłobek w Bilczy poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarki

 

Zbieranie statystyk

Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 12/19 z dnia 26.09.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie dk Nr 73

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-01
Data publikacji:
2019-10-01
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 26 września 2019 r. do 17 października 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu będącej własnością Miasta i Gminy Morawica  nieruchomości gruntowej niezabudowanej (księga wieczysta KI1L/00036338/6) stanowiącej  działkę nr 1014/18 o pow. 0,0178 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1012 w obrębie Morawica.   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25
Zbieranie statystyk

 Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentacji: :Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. oświaty 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-28
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru Inspektor: Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Zbieranie statystyk

Informacja - Wspólnota Gruntowa wsi Zbrza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-30
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-22 14:03:31, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)