Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 80 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1131 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1257).

STAROSTA KIELECKI

Zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Rodaka – Pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania – Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania  z projektowaną obwodnicą DK 73, gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-20
Data publikacji:
2017-07-20
Data ostatniej zmiany:
2017-07-20
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-07-14
Zbieranie statystyk

Zmiana regulaminu Konkursu "Śmieciowe inspiracje".

Zmiana regulaminu Konkursu „Śmieciowe inspiracje”.

Regulamin w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 – z późń. zm.) informujeo wywieszeniu w dniach od 07 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych   stanowiących własność Gminy Morawica, położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych, to jest:

1) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/33 o pow. 0,2000 ha

2) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/32 o pow. 0,4000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połęć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-06-06
Data publikacji:
2017-06-06
Data ostatniej zmiany:
2017-06-06
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 – z późń. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminyw Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zamiany, położonych w obrębie geodezyjnym Brudzów na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, to jest: nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Morawica, oznaczonej działką nr 394/4 o pow. 0,4290 ha na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną działką nr 240 o pow. 0,3000 ha .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

W załączeniu:

1). Zarządzenie Nr 0050.65.2017.BP Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany

2). Wykaz przeznaczonych do zamiany nieruchomości gruntowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połęć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-05-29
Data publikacji:
2017-05-29
Data ostatniej zmiany:
2017-05-29
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Morawicy o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-18
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje że, po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds Księgowości Vat i majątku gminy została wybrana Pani Anna Stachura, zam. Wola Morawicka, gm. Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-08
Data ostatniej zmiany:
2017-05-08
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej

Nazwa i adres jednostki:   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,
ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica

Określenie stanowiska: wychowawca świetlicy środowiskowej

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2001 przeciw meningokokom, zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-29
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustu P1 pod drogą gminną (ul. Wrzosową) w km 1+082,98 połączonego z planowanym rurociągiem o śr. fi 600 mm i wylotuww. rurociągu do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763 w msc. Brzeziny gm. Morawica oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi gminnej wylotem fi 600 mmdo rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-21
Data ostatniej zmiany:
2017-03-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o podstawowych kwotach dotacji oświatowych na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-28
Data ostatniej zmiany:
2017-02-28
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zamiarze udostępniania kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnic w m.Radkowice i w m.Brzeziny w ciągu DW 763"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 14:50:36, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)