Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2015 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej.
 3. Przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy odpowiedzialnego za realizację konkursu.
 4. Do komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 5. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej.
 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 7. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 8. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, pok. nr 10.
 2. Zgłoszenia należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Morawica na rok 2015”

 1. Termin składania zgłoszeń do 30.01.2015 r.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-01-08
Data publikacji:
2015-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:45:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)