Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

W wyniku konsultacji projektu w/w uchwały w wyznaczonym na konsultacje terminie tj. od 21 do 27 grudnia 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy za pośrednictwem poczty e-mail wpłynęły następujące uwagi „Fundacji Możesz Więcej”

1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Morawica w porozumieniu z Radą Miasta i Gminy, najpóźniej na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Burmistrz Miasta i Gminy Morawica określa termin wyborów oraz skład i siedzibę komisji.

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Morawica.

5. Komisja składa się z 4 członków:

1) dwóch przedstawicieli Burmistrz Miasta i Gminy Morawica,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na brakujące miejsca zgłasza Burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Morawica.

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, złożonych przez kandydatów.

11. W przypadku zgłoszenia tylko czterech kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

12. W przypadku zgłoszenia więcej niż czterech kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna osobę ze składu komisji w celu wylosowania czterech osób do składu Rady.

13. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż czterech kandydatów Rada nie zostaje utworzona.

14. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji przekazuje oryginał protokołu Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica celem zaakceptowania.

15. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Morawica.

Proponowane uwagi zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Morawicy.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-12-28
Data publikacji:
2017-12-28
Data ostatniej zmiany:
2017-12-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-19 14:50:50, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)