Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

audytor wewnętrzny

Zbieranie statystyk

URZĄD GMINY w MORAWICY

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

(w wymiarze 1/4 etatu)

1. Wymagania niezbędne:

  -        posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

-       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-       niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       posiadanie wykształcenia wyższego,

-       posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Gouvernment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Cerfified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),  Certification in Control Self Assesment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)  ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

c)  złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko     inspektora kontroli skarbowej, lub

d) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

e) złożenie z wynikiem pozytywnym, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
08 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832) egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- analiza ryzyka w obszarze działalności Gminy Morawica,

- sporządzanie planu audytu wewnętrznego,

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego, w tym czynności doradcze,

- sporządzanie sprawozdań z audytu.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i CV ,

b) dokument poświadczający wykształcenie i kwalifikacje,

c) kwestionariusz osobowy,

d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

f) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu – pok. 10 – kancelaria – lub pocztą na adres: ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: ADYTORA WEWNĘTRZNEGO w terminie do dnia 20 sierpnia 2009r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2009-08-03
Data publikacji:
2009-08-03
Data ostatniej zmiany:
2009-08-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:45:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)