Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Nabór na pracownika biura LGD

Zbieranie statystyk

Zarząd STOWARZYSZENIA LGD „Perły Czarnej Nidy” ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Biura LGD

 

Wymagania wobec kandydata

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • staż pracy na podobnym stanowisku lub odbyty staż/praktyka minimum 3 miesiące na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków z Funduszy Unii Europejskiej.
 • biegła obsługa komputera i Internetu;
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • znajomości obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • mile widziana znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

   Zadania:

 • realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd;

 a w szczególności:

1)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

2)      realizacja zadań określonych przez Zarząd,

3)      prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

4)      gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

5)      wydawanie  wewnętrznych  materiałów  informacyjnych i problemowych,

6)      opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,

7)      obsługa Zarządu,

8)      sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu,

9)      opracowywanie planów pracy,

10)  prowadzenie korespondencji,

11)  udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

12)  utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,

13)  prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

14)  pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER,

15)  weryfikacja wniosków w ramach programu LEADER,

16)  obsługa Zarządu i Rady, prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu i Rady, zbieranie informacji o dostępnych środkach pomocowych, przygotowanie dokumentacji członkom Rady,

   Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

   Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników;

Miejsce Pracy

Gmina Morawica

Biuro Lokalnej Grupy Działania

„Perły Czarnej Nidy”

Ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie LGD,
w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

w terminie do dnia 29 grudnia 2008 roku do godz. 15.00.

 

Informacja pod numerem tel. 041 311 46 92 w. 238 – Marcin Dziewięcki – prezes LGD.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2008-12-16
Data publikacji:
2008-12-16
Data ostatniej zmiany:
2008-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:45:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)