Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

młodszego referenta Referatu Finansowego

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  3. znajomość przepisów ustawy: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych
  4. biegła znajomość ustawy: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości,
  5. znajomość lokalnego środowiska.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  2. znajomość pracy biurowej,
  3. poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, rzetelność i terminowość
   w wykonywaniu zadań służbowych,
  4. znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie techniką komputerową księgowości jednostek oświatowych gminy,
  2. uzgadnianie wysokości wpływów na rachunki bankowe poszczególnych jednostek oświatowych,
  3. przyjmowanie i ewidencjonowanie faktur oraz rachunków dotyczących jednostek organizacyjnych oświaty, sprawdzanie ich pod względem kompletności podpisów i potwierdzeń przez właściwe osoby i komórki merytoryczne oraz sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowe ich przekazywanie do kasy Urzędu Gminy,
  4. przygotowywanie do wypłaty rachunków i faktur w określonych terminach,
  5. rozliczanie kwitariuszy przychodowych przedszkola i świetlic szkolnych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie i okresy zatrudnienia,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. kopia dowodu osobistego,
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy pok. 10 I p. (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu: ul. Kielecka 38,
26-026 Morawica z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta Referatu Finansowego” w terminie do dnia 29 grudnia 2008 r.

Dokładniejszych informacji udziela Skarbnik Gminy – Pani Maria Adach tel. (041) 31 14 692 w. 245.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.morawica.eobip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),  powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2008-12-12
Data publikacji:
2008-12-12
Data ostatniej zmiany:
2008-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 14:46:06, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)